« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 15 December 2021

Ontwikkelingsperspectief voor Tuil en Est

Ook de gemeente West Betuwe is dit jaar gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie. Omdat West Betuwe per 1 januari 2019 is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is het voor de gemeente een logische stap om samenhangend beleid voor de gehele gemeente vast te leggen. In de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen voor toekomstig beleid, waaronder de glastuinbouw, vastgelegd.

Est en Tuil vormen twee regionale glastuinbouwclusters uit het Concentratiebeleid glastuinbouw van de provincie Gelderland. De glastuinbouw in West Betuwe bestaat uit gezonde bedrijven, met jonge ondernemers en zicht op opvolging. Ruimte om te kunnen ontwikkelen binnen het huidige cluster is echter beperkt. Er is daarom behoefte aan ontwikkelruimte op korte en lange termijn om te kunnen groeien naar bedrijven met een duurzame omvang.
Daarnaast is er ook ruimte nodig voor verduurzaming en maatschappelijke opgaven, zoals versterken biodiversiteit, bijdragen aan klimaatadaptatie en de energietransitie, maar ook recreatie en natuur. De sector-organisatie Glastuinbouw Nederland heeft samen met de ondernemers een integrale Visie opgesteld.
In Est is er geen ontwikkelruimte meer in binnen het concentratiegebied. Hier is sprake van voornamelijk glasgroente-bedrijven. "Een toekomstgericht glastuinbouwbedrijf zal op termijn moeten kunnen groeien naar 20-30 ha netto glas, wil je aan alle duurzaamheidsvereisten kunnen voldoen”, aldus Nieki van der Burg, één van de bij de visie betrokken ondernemers.
In Tuil is er de eerstvolgende jaren nog enige ruimte voor uitbreiding. Een deel van de glastuinbouw bestemde ruimte is niet benutbaar in verband met een hindercirkel van een aanpalend bedrijf. Aalbert Ekelmans, betrokken vanuit Tuil: "Een nieuwe generatie jonge ondernemers dient zich aan om het stokje over te nemen, waardoor ook hier aanvullende reservering van ontwikkelruimte nodig is”.
De visie is ingediend met het verzoek aan de gemeenteraad om ontwikkelperspectief voor de glastuinbouwsector op te nemen.

Naast de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden heeft Glastuinbouw Nederland Regio Gelderland West gereageerd op de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden in de gemeente West Betuwe. De glastuinbouwsector heeft een forse ambitie om in 2040 volledig klimaat-neutraal te produceren. Bodem-energie-systemen, zoals onder andere geothermie, zijn een belangrijk onderdeel in de energie-transitie. Daarnaast gaat de sector uitermatig zorgvuldig om met water en het hergebruik hiervan. De bodem is cruciaal voor waterwinning en eventuele opslag van overtollig hemelwater. "Kortom, drinkwaterreservering en duurzame toekomstgerichte glastuinbouw gaan niet samen” vat Toon van Tuijl, voorzitter Glastuinbouw Nederland Regio Gelderland West, samen.

LTO Noord afdeling De Betuwe, NFO afdeling West Betuwe-Bommelerwaard, Glastuinbouw Nederland Regio West Gelderland en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard hebben gezamenlijk haar zorgen gedeeld over de knellende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in West Betuwe (Neerijnen) dat al sinds 2019 aan de orde is. Drie jaar geleden is deze problematiek door de glastuinbouwsector samen met Liander in kaart gebracht en besproken met gemeente West Betuwe. Op dit moment is er sprake van een congestie-probleem waarvan het de bedoeling was dat, door uitbreiding van het station Neerijnen, einde 2023 zou zijn opgelost. Doordat het voorstel door de gemeenteraad is afgestemd dreigt een vertraging van minimaal 3 jaar; problemen zijn, als alles meezit, in 2026 opgelost. Dit betekent concreet in de praktijk dat alle uitbreidingen in zowel levering als teruglevering van elektriciteit niet meer mogelijk is tot in ieder geval 2026. Op dit moment vindt er tussen gemeente West Betuwe en Liander overleg plaats over mogelijke oplossingen.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA