« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 27 December 2018

Afstemming tuinbouwriolering en CO2-net

De glastuinbouwsector in de Bommelerwaard werkt hard aan een duurzame toekomst. Een collectieve afvalwater inzameling & zuivering en een collectieve CO2-voorziening worden tegelijkertijd opgepakt. De klankbordgroepen Energie en Water hebben op 13 januari gezamenlijk de beide ontwerpen doorgenomen en besproken waar er voordelen te behalen zijn door gezamenlijke aanleg of slimmere tracés te kiezen.

Omdat de aanleg van de riolering en de distributieleiding voor het CO2-net in dezelfde periode kunnen plaatsvinden, wordt waar mogelijk samengewerkt. Hiervoor hebben de klankbordgroepen Energie en Water gezamenlijk afstemming. Vanuit Glastuinbouwpact en LTO Glaskracht zal de komende periode bevordert worden dat beide infrastructuren zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Riolering
Het ontwerp van de tuinbouwriolering bevindt zich in de eindfase. Er moeten nog een aantal afwegingen gemaakt worden in de tracés tussen de deelgebieden. Daarnaast wordt nog gezocht naar de beste route richting Bruchem. Inmiddels zijn een groot aantal proefsleuven gegraven om de ruimte in de bermen te bepalen. Omdat deze soms krap is zal in overleg naar maatwerkoplossingen gezocht moeten worden, bijvoorbeeld via particulier terrein.
In januari/februari wordt het bestek van de riolering opgesteld en gaat dit de markt in. De planning is erop gericht om de riolering in april aan te besteden, zodat waar mogelijk werkzaamheden gelijk kunnen oplopen met werkzaamheden van het waterschap.

CO2-voorziening
Voor CO2 is een grote belangstelling gebleken uit de bedrijfsbezoeken door OCAP. Inmiddels ligt er een eerste ontwerp voor de distributieleiding. Op basis van de afstemming met de kwekers wordt deze verfijnd. Op basis hiervan wordt de businesscase uitgewerkt en moet in januari nog een formeel investeringsbesluit worden genomen. Dit investeringsbesluit door Linde/Ocap omvat een totaal-programma waarin ook een grootschalige CO2-afvang en vloeistofmaker in Amsterdam en de aansluiting van een aantal andere glastuinbouwgebieden wordt meegenomen.De planning is erop gericht om het ontwerp van het distributiesysteem in de Bommelerwaard de komende maanden definitief te maken en in april het bestek af te ronden.

EHG
Inmiddels zijn er voor EHG-aanvragen al beschikkingen afgegeven. Voor een aantal bedrijven is de aanvraag afgewezen, op basis van het ontbreken van een Gecombineerde Opgave. Naar verwachting wordt de EHG-subsidie in april 2019 weer opengesteld.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA