« afbeelding 1 van 2 »
 
Tuesday 26 March 2019

Elektriciteitsvoorziening Bommelerwaard & Neerijnen

Hoe wordt de stijgende vraag naar elektriciteit in de Bommelerwaard en Neerijnen de komende jaren opgevangen? Op 19 maart kwamen vertegenwoordigers van Alliander, Glastuinbouw Nederland, Delphy en ondernemers uit het gebied bij elkaar om hierover te praten. De stroomnetten in het gebied lopen snel vol. Daarom voeren Alliander en Delphy de komende maanden een inventarisatie uit om de stijgende vraag concreet in beeld te krijgen, zodat hier de komende jaren op kan worden geanticipeerd. In de Klankbordgroep Energie worden de vraagstukken rondom energievoorziening begeleid door een aantal ondernemers.


 

Het sluiten van het Tuinbouwakkoord was belangrijk voor het bepalen van de toekomstagenda van de tuinbouwsector, gaf Rob van der Valk aan. "Essentieel daarin is dat een basis is gelegd voor een samenwerking tussen het landelijk ministerie en lokale overheden om samen op te trekken.” Door Glastuinbouw Nederland is een prioritering gemaakt van energiebronnen voor de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw. "De eerste prioriteit ligt bij de CO2-voorziening. Vervolgens kijken we naar energiebesparing, geothermie, restwarmte en voor belichte bedrijven elektrificatie. Het blijft nog een grove schatting wat straks de extra vraag naar elektriciteit wordt en in hoeverre het haalbaar is om daarvoor investeringen te doen voor elektriciteitsnetten in de regio’s.” Ook zijn er nog onzekerheden rondom hernieuwbare energie. "Er zijn altijd dagen en tijdstippen waarop weinig zon- en windenergie wordt opgewekt. Er zou dus een flink regelbaar vermogen nodig zijn om de glastuinbouw op deze tijdstippen te voorzien van stroom.” Waterstof wordt waarschijnlijk pas na 2030 een reële optie als stroomopwekker, volgens Van der Valk.


 

Voorsorteren door Alliander

Alliander was aanwezig om in gesprek te gaan over de stroomvoorziening in de regio. Volgens Frieke Ortmans, teammanager regio Oost, lopen de netten tegen hun grenzen aan. "Het stroomnet in Neerijnen zit echt vol. In de Bommelerwaard hebben we nog wel wat ruimte, maar ook daar gaat het hard.” Volgens Ortmans kunnen telers Alliander helpen door hen tijdig op de hoogte stellen van investeringsplannen. "Als u ons zo vroeg mogelijk op de hoogte stelt van uw plannen, dan kunnen wij daar op anticiperen. Hoe concreter, des te beter.”

 

Michel Bijlsma van Alliander legde uit hoe het net in het gebied ervoor staat. "Vooral in 2017 is er een flinke groei geweest in het gebied. In totaal liggen er zeven stations. We werken er nu hard aan om op korte termijn de stations die vollopen, te ontlasten.” Naast korte termijninterventies werkt Alliander aan structurele oplossingen. "Zodra we weten wat de plannen van tuinders zijn, dan kunnen we inzichtelijk maken wat de businesscase is en daarop de doorberekening maken. Het traject vanaf doorberekening tot oplevering van het uiteindelijke net kan wel vier tot zes jaar duren. Dat heeft veel te maken met afhankelijkheid van derden zoals gemeentes en vergunningen.”


 

Inventarisatie

Samen met Delphy voert Alliander binnenkort een inventarisatie van de vermogensbehoefte in de regio uit. René Corsten van Delphy gaf ook aan dat het belangrijk is om een goed beeld te krijgen van de elektriciteitsvraag. "De elektriciteitsbehoefte van de glastuinbouw zal de komende jaren alleen maar meer worden. In april en mei wordt elke teler in de regio bezocht. We willen aan de hand daarvan inzichtelijk krijgen voor welke zaken extra elektra nodig kan zijn de komende vijf tot tien jaar. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding met nieuwe kassen, schakelen van teelt of starten met belichting. "


 

Begeleiding door ondernemers

In de Klankbordgroep Energie is een verdeling gemaakt van thema’s waaraan begeleidersgroepen met ondernemers zijn gekoppeld. Deze thema’s zijn CO2, elektriciteit en warmte. Rochus van Tuyl is de trekker bij het thema CO2, Henk van Wijk bij elektriciteit. Warmte is een thema dat naar verwachting de komende tijd verder wordt ingevuld. Binnenkort start een inventarisatie naar de capaciteit die in de regio kan worden gerealiseerd met ondiepe geothermie of koude-warmte-opslag. Dit traject wordt samen met de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel opgepakt.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA