« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 08 July 2019

Meer ruimte voor tuinders om arbeidsmigranten op bedrijf te huisvesten?

Gemeente Zaltbommel heeft beleid gemaakt voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Gijs van Leeuwen is daar best trots op. Vooral omdat het nieuwe beleid tot stand gekomen is na uitgebreid polsen van de samenleving waaronder de glastuinbouwondernemers in de gemeente, en met unanieme steun van de gemeenteraad. Kern van het nieuwe beleid is dat arbeidsmigranten dicht bij hun werk wonen: op glastuinbouwbedrijven of in chaletparken. ‘Er zijn in Nederland nog maar weinig gemeenten met adequaat beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Mede hierdoor is het een leerproces. We hopen van ervaringen in onze eigen gemeente en elders in de regio te leren hoe we dit het beste kunnen aanpakken’, zegt wethouder Van Leeuwen.


Waarom heeft gemeente Zaltbommel beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten ontwikkeld?

‘Er was al beleid. In 2017 heeft de gemeenteraad een beleidskader vastgesteld, maar vrij snel kwam dit ter discussie te staan. Dat kwam vooral omdat er veel onrust ontstond na een aanvraag om een voormalig partycentrum om te bouwen tot grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Het beleid is toen ‘on hold’ gezet.’


Als nieuwe wethouder hebt u vorig jaar het dossier voortvarend ter hand genomen. Wat waren uw uitgangspunten?

‘We willen beleid waarin de samenleving zich kan vinden. Daarom hebben we bij het werken aan een plan van aanpak op verschillende manieren de dialoog met de inwoners gezocht. We organiseerden drie paneldiscussies; bijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging uit het maatschappelijke veld; denk aan kerken, artsen, dorpsraden,(tuinbouw) ondernemers, huisvesters, politie enzovoorts. Hieruit kwam een lijn naar voren die aangeeft dat er breed draagvlak is voor huisvesting op de bedrijven. Dit vermindert de druk op de woningmarkt in met name de dorpen. In een breed uitgezette enquête onder de bevolking kwam deze benadering ook als gewenst naar voren.’


Heeft de politiek in Zaltbommel de wensen vanuit de samenleving overgenomen?

‘In grote lijnen wel. Met name op één onderdeel heeft de gemeenteraad het beleid aangescherpt. Inwoners sloten het huisvesten van arbeidsmigranten in de bebouwde kom niet helemaal uit. Ze gingen uit van een maximum van 5 procent per straat; en niet meer dan twee woningen naast elkaar benutten voor huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenteraad heeft daar een streep doorgehaald, en vastgesteld dat het zogenoemde verkameren van woningen om er arbeidsmigranten te huisvesten, geheel moet verdwijnen uit de bebouwde kom. Mooi is dat de gemeenteraad van Zaltbommel uiteindelijk unaniem voor het nieuwe beleid heeft gekozen

Om te realiseren dat arbeidsmigranten uit de dorpen vertrekken, moet er elders ruimte komen. Daarom bieden we, naast de mogelijkheid tot huisvesting op het terrein van werkgevers, ook de ruimte voor het creëren van geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten op locaties buiten de bebouwde kom.’


Waar mogen die grootschalige locaties dan ontstaan?

‘Om de mogelijkheden niet te veel te beperken moet er in een breed gebied gekeken kunnen worden. We hebben gebieden aangegeven waar we geen locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten willen. Dat is onder meer in Waardevol Open Gebied, het Gelders Natuur Netwerk of de Nieuwe Hollandse Waterlinie.Ook mogen de locaties niet leiden tot het belemmeren van de Herstructureringsopgave Tuinbouw Bommelerwaard.’


Kunnen tuinbouwondernemers in Zaltbommel met het nieuwe beleid uit de voeten?

‘Dat is wel onze verwachting. We hebben van tuinders en ook van hun belangenbehartiger LTO begrepen dat er veel behoefte is aan het huisvesten van arbeidsmigranten op het eigen bedrijfsterrein. Met de introductie van dit nieuwe beleid is daar veel meer ruimte voor ontstaan.’


Onderdeel van het nieuwe beleid is een zogenoemde beheerstichting. Wat wilt u hiermee bereiken?

‘Als gemeente willen we zicht hebben op wat er gebeurt rondom arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld weten waar ze vandaan komen en waar ze werken. Het is niet de bedoeling dat arbeidsmigranten die in Rotterdam werken hier komen wonen. We zien mogelijkheden om met een beheerstichting een en ander in goede banen te leiden. Werkgevers die zelf niet voor voldoende huisvesting op het eigen terrein kunnen zorgen,zijn verplicht zich bij de stichting aan te sluiten.
De stichting realiseert zelf huisvestingslocaties of sluit daarover overeenkomsten met derden.’


Wat moet een tuinder doen als hij huisvesting wil realiseren?

‘Een aanvraag bij de gemeente indienen. Een tijdelijke omgevingsvergunning lijkt ons in de meeste situaties het beste instrument om de huisvesting mogelijk te maken. Huisvesting van arbeidsmigranten is geen statisch gegeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat door automatisering over vijf jaar aanzienlijk minder arbeidskrachten nodig zijn bij de oogst van zacht fruit. Zowel als ondernemer en als gemeente moet je daar op in kunnen spelen.’

 

Hoe vindt evaluatie/afstemming met de tuinbouwsector plaats?

‘Beleid rondom huisvesting van arbeidsmigranten is in Nederland vrij nieuw. We gaan er mee werken en we gaan nauwgezet volgen hoe de ervaringen in de praktijk zijn. Als gemeente willen we graag evalueren, ook met de tuinbouwsector. Maar dan wel op een moment dat het beleid vaart heeft gekregen, en er ook werkelijk zinvol te evalueren valt. Ik schat dat het over anderhalf tot twee jaar zo ver is. Maar als zich zaken aandienen die om nieuwe afstemming vragen, kan het ook over zes maanden al nodig zijn om weer om tafel te gaan zitten.’

 

Kernpunten beleid huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel

In het oog springende punten van het nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigranten in gemeente Zaltbommel zijn: 

 

- Geen huisvesting van arbeidsmigranten meer in woningen in stad en dorp. Tot 2025 afbouwen van bestaande situatie;
- Huisvesting mag op bedrijf van werkgever. Maximaal 150 arbeidsmigranten per bedrijf. De (bebouwing voor de) huisvestingsvoorziening mag in maximaal twee woonlagen worden gerealiseerd;
- Gemeente Zaltbommel vindt het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning het meest gewenst voor werkgevers die huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren;
- Huisvesting kan ook op aparte locaties voor geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten. Ook hier geldt een maximum van 150 personen per locatie. Ligging van de locaties is buiten de bebouwde kom. Gemeente Zaltbommel heeft in het buitengebied gebieden aangewezen waar de huisvestingslocaties niet mogen komen;
- Kwaliteit van de huisvesting dient overeen te komen met de inrichtings- en maatvoeringseisen uit het keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF), het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) of een gelijkwaardig keurmerk;
- Het blijft mogelijk om arbeidsmigranten te huisvesten in bestaande woningen buiten de bebouwde kom;
- Gemeente begrenst totaal aantal arbeidsmigranten in Zaltbommel op 2000. Het zijn er nu ongeveer 1.500.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA