« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 07 August 2018

Tuinders lichten het belang toe van externe CO2

Rivierenland is een van de regio’s die een Regionale Energiestrategie opstelt. Daarin worden de kansen van onze regio om in 2050 in onze eigen energiebehoeften te kunnen voorzien, beschreven en uitgediept. Kwekers uit de Bommelerwaard-Neerijnen zijn hierbij betrokken en hebben de plannen voor een collectief CO2-net toegelicht.


Na de aftrap in februari is er veel gebeurd. Zo is in beeld gebracht door de Regio Rivierenland wat het huidige energieverbruik is en hoeveel energie er bespaard moet worden. Ook is onderzocht hoeveel duurzame energie er nodig is om het resterende energieverbruik duurzaam op te wekken.

  

Voortzetting en proces
In vier energieateliers zijn verschillende partijen bij elkaar gekomen om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van glastuinbouw, bestaande woningbouw en bedrijven(terreinen). De vraag die hierin centraal stond, is wat gezamenlijk opgepakt kan worden en hoe bestaande initiatieven versterkt kunnen worden. In het energieatelier glastuinbouw kwam naar voren dat een CO2 leiding voor verduurzamingen een belangrijke randvoorwaarde is. Daarnaast is het belangrijk dat het elektriciteitsnet de toename in vraag aankan en dat er naar alternatieve warmte wordt gekeken. Op 4 juli was een raadsinformatiebijeenkomst, waar gemeenteraden en stakeholders geïnformeerd werden over de uitkomsten van de ateliers en de stand van zaken van de Regionale Energiestrategie.
De presentaties staan op de site van regio Fruitdelta.  

 

Alternatieve warmtebronnen
Na de zomer volgt een periode waarin initiatieven verder worden uitgewerkt door de Regio Rivierenland. Ook wordt een ruimtelijk proces georganiseerd, waarin potentie, ruimtelijke impact en draagvlak rondom duurzame opwekking van energie wordt verkend. Daarnaast wordt voor de regio in kaart gebracht welke warmtebronnen beschikbaar zijn als alternatief voor aardgas. Dit betreft een project van provincie Gelderland waarbij Rivierenland is gekozen als pilotregio. Om de slag naar een uitvoeringsagenda te kunnen maken stelt de provincie per 1 september een projectleider beschikbaar als tegenprestatie voor de capaciteit die door de regio wordt geleverd. Ook ondersteuning van het ruimtelijke proces is momenteel in voorbereiding.Bron: Regio Rivierenland 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA